JSP教程

[js]教程把表单内输入的中文逗号自动转换为英文

liuying 发布于 2021-12-12

  核心提示:把表单内用户输入的中文逗号即全角字符转换为英文逗号即半角符号,需要使用客户端脚本语言javascript来实现,请看下面的代码://将中文逗号转换为英文逗号 str:待替换的字符function ReplaceDot(str){ var Obj=document.g...

阅读(651)赞 (0)

精品JS代码大全

liuying 发布于 2021-12-12

1. oncontextmenu="window.event.returnvalue=false" 将彻底屏蔽鼠标右键 <table border oncontextmenu=return(false)><td>no</table...

阅读(673)赞 (0)